Senarai Pelajar PTSS

JKE Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DEP DEP2A
DEP2B
DEP3A
DEP4A
DEP4B
DEP6A
DEP6B
DOE DOE2A
DOE3A
DOE4A
DOE6A
DOE6B
DTK DTK1A
DTK2A
DTK2B
DTK2C
DTK4A
DTK4B
DTK5A
DTK6A
DTK6B
JKM Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DKM DKM2A
DKM2B
DKM2C
DKM2D
DKM3A
DKM4A
DKM4B
DKM4C
DKM5A
DKM5B
DKM5D
DKM6A
DKM6B
DKM6C
DKM6D
JP Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DAT DAT1A
DAT2A
DAT2B
DAT3A
DAT3B
DAT4A
DAT4B
DAT5A
DAT6A
DAT6B
DAT6C
DPM DPM1A
DPM1B
DPM2A
DPM2B
DPM3A
DPM3B
DPM4A
DPM4B
DPM5A
DPM5B
DPM6A
DPM6B
DSK DSK1A
DSK1B
DSK2A
DSK2B
DSK3A
DSK3B
DSK4A
DSK4B
DSK5A
DSK5B
DSK5C
DSK6A
DSK6B
DSK6C
JPH Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DEV DEV1A
DEV1B
DEV2A
DEV2B
DEV3A
DEV3B
DEV4A
DEV4B
DEV5A
DEV6A
DHF DHF1A
DHF1B
DHF2A
DHF2B
DHF3A
DHF3B
DHF4A
DHF4B
DHF5A
DHF5B
DHF5C
DHF6A
DHF6B
DHR DHR1A
DHR1B
DUP DUP1A
DUP1B
DUP2A
DUP2B
DUP3A
DUP3B
DUP4A
DUP4B
DUP5A
DUP6A
DUP6B
KHK KHK1A
KHK2A
JRKV Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DDS DDS1A
DDS1B
DDS1C
DDS2A
DDS2B
DDS2C
DDS3A
DDS3B
DDS4A
DDS4B
DDS5A
DDS5B
DDS6A
DDS6B
DDS6C
DDV DDV1A
DDV1B
DDV2A
DDV2B
DDV2C
DDV3A
DDV3B
DDV4A
DDV4B
DDV5A
DDV5B
DDV6A
DDV6B
JTMK Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DDT DDT1A
DDT1B
DDT2A
DDT2B
DDT2C
DDT3A
DDT3B
DDT4A
DDT4B
DDT4C
DDT5A
DDT5B
DDT5D
DDT6A
DDT6B
DDT6C
DDT6D