Senarai Pelajar PTSS

JKE Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DEP DEP3A
DEP5A
DEP5B
DEP6A
DEP6B
DOE DOE1A
DOE3A
DOE3B
DOE5A
DOE6A
DTK DTK1A
DTK3A
DTK3B
DTK4A
DTK4B
DTK5A
DTK5B
DTK5C
DTK6A
DTK6B
JKM Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DKM DKM1A
DKM1B
DKM1C
DKM2A
DKM3A
DKM3B
DKM3C
DKM4C
DKM5A
DKM5B
DKM5C
DKM5D
DKM6A
DKM6B
JP Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DAT DAT1A
DAT1B
DAT2A
DAT3A
DAT3B
DAT4A
DAT5A
DAT5B
DAT6A
DAT6B
DPM DPM1A
DPM1B
DPM2A
DPM2B
DPM3A
DPM3B
DPM4A
DPM4B
DPM5A
DPM5B
DPM6A
DPM6B
DSK DSK1A
DSK1B
DSK2A
DSK2B
DSK3A
DSK3B
DSK4A
DSK4B
DSK5A
DSK5B
DSK6A
DSK6B
JPH Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DEV DEV1A
DEV2A
DEV3A
DEV3B
DEV4A
DEV4B
DEV5A
DEV5B
DEV6A
DHF DHF1A
DHF1B
DHF2A
DHF2B
DHF3A
DHF3B
DHF4A
DHF4B
DHF5A
DHF5B
DHF6A
DHF6B
DHF6C
DHR DHR1A
DHR2A
DHR3A
DHR4A
DUP DUP1A
DUP1B
DUP2A
DUP2B
DUP3A
DUP3B
DUP4A
DUP4B
DUP5A
DUP5B
DUP6A
DUP6B
KHK KHK1A
KHK3A
KHK4A
JRKV Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DCS DCS1A
DCS1B
DCS1C
DCS2A
DCV DCV1A
DCV1B
DCV1C
DCV2A
DDS DDS3A
DDS3B
DDS3C
DDS4A
DDS4B
DDS4C
DDS5A
DDS5B
DDS5C
DDS6A
DDS6B
DDV DDV3A
DDV3B
DDV4A
DDV4B
DDV5A
DDV5B
DDV5C
DDV6A
DDV6B
JTMK Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
DDT DDT1A
DDT1B
DDT1C
DDT1D
DDT2A
DDT3A
DDT3B
DDT3C
DDT3D
DDT4A
DDT4B
DDT5A
DDT5B
DDT5C
DDT6A
DDT6B
DDT6C