Statistik Pelajar PTSS

Program Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7
JP (623)
DAT (176) DAT1A (15)
DAT2A (24)
DAT2B (21)
DAT3A (17)
DAT4A (36)
DAT4B (33)
DAT5A (19)
DAT5C (1)
DAT6A (1)
DAT6B (3)
DAT6C (6)
DPM (211) DPM1A (35)
DPM2A (30)
DPM2B (29)
DPM3A (19)
DPM3B (20)
DPM4A (38)
DPM5A (34)
DPM6A (4)
DPM6B (2)
DSK (218) DSK1A (46)
DSK2A (21)
DSK2B (20)
DSK3A (24)
DSK3B (22)
DSK4A (42)
DSK5A (35)
DSK6A (4)
DSK6B (4)
IPP (18) IPP1A (18)
JRKV (576)
DDS (295) DDS1A (28)
DDS1B (30)
DDS2A (25)
DDS2B (24)
DDS2C (22)
DDS3A (28)
DDS3B (29)
DDS4A (31)
DDS4B (27)
DDS5A (22)
DDS5B (28)
DDS6A (1)
DDS6B (0)
DDV (281) DDV1A (26)
DDV1B (25)
DDV2A (30)
DDV2B (28)
DDV3A (28)
DDV3B (28)
DDV4A (27)
DDV4B (28)
DDV5A (27)
DDV5B (27)
DDV6A (5)
DDV6B (2)
JTMK (392)
DDT (373) DDT1A (14)
DDT1B (10)
DDT1C (1)
DDT2A (32)
DDT2B (28)
DDT2C (34)
DDT2D (34)
DDT3A (17)
DDT3B (19)
DDT3C (1)
DDT3E (1)
DDT4A (33)
DDT4B (33)
DDT4C (34)
DDT4D (33)
DDT4E (30)
DDT5A (11)
DDT6A (8)
DNS (19) DNS5B (1)
DDT6B (6)
DNS6A (3)
DNS6B (9)
JKE (416)
DEO (40) DOE2A (21)
DOE2B (19)
DEP (128) DEP1A (0)
DEP2A (22)
DEP2B (26)
DEP4A (28)
DEP4B (26)
DEP4C (22)
DEP6A (2)
DEP6B (2)
DOE (69) DOE4A (31)
DOE4B (31)
DOE6A (2)
DOE6B (5)
DTK (179) DTK1A (18)
DTK2A (31)
DTK2B (28)
DTK4A (26)
DTK4B (25)
DTK4C (29)
DTK5A (1)
DTK6A (7)
DTK6B (14)
JPH (786)
DEV (192) DEV1A (32)
DEV2A (35)
DEV3A (43)
DEV4A (38)
DEV5A (39)
DEV6A (5)
DHF (360) DHF1A (41)
DHF1B (41)
DHF2A (34)
DHF2B (31)
DHF3A (32)
DHF3B (32)
DHF4A (32)
DHF4B (32)
DHF5A (22)
DHF5B (26)
DHF5C (24)
DHF6A (6)
DHF6B (4)
DHF6C (3)
DUP (202) DUP1A (34)
DUP2A (23)
DUP2B (19)
DUP3A (24)
DUP3B (21)
DUP4A (41)
DUP5A (36)
DUP6A (2)
DUP6B (2)
KHK (32) KHK1A (14)
KHK2A (12)
KHK3A (6)
JKM (335)
DKM (335) DKM1A (8)
DKM2A (29)
DKM2B (29)
DKM2C (27)
DKM2D (30)
DKM3A (30)
DKM4A (31)
DKM4B (31)
DKM4C (31)
DKM4D (35)
DKM4E (23)
DKM5A (9)
DKM5C (1)
DKM6A (5)
DKM6B (10)
DKM6C (6)